چکهای برگشتی در صورت نداشتن کد رهگیری قابل رسیدگی نیستند مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی گفت: اگر چکی برگشت بخورد و کد رهگیری نداشته باشد، قوه قضائیه به پرونده آن رسیدگی نخواهد کرد.

چکهای برگشتی در صورت نداشتن کد رهگیری قابل رسیدگی نیستند

مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی گفت:
اگر چکی برگشت بخورد و کد رهگیری نداشته باشد، قوه قضائیه به پرونده آن رسیدگی نخواهد کرد.