رئیس سازمان نظام وظیفه: حداقل حقوق یک پایور ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که بر اساس قانون، حقوق سربازان باید بین ۶۰ تا ۹۰ درصد این رقم باشد. حقوق سربازان تنها افزایش کمی داشته و به رقمی که در قانون مصوب شده نمی‌رسد.

 

رئیس سازمان نظام وظیفه:
حداقل حقوق یک پایور ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که بر اساس قانون، حقوق سربازان باید بین ۶۰ تا ۹۰ درصد این رقم باشد.

حقوق سربازان تنها افزایش کمی داشته و به رقمی که در قانون مصوب شده نمی‌رسد.