چندی پیش درهمین خصوص هشدار لازم را به مسئولین مربوطه و اعلام بی توجهی برخی از صنوف وعده ای از شهروندان را درقالب یک خبرکوتاه ارائه دادیم و متاسفانه هیچ توجهی به موضوع سلامت که یکی از الزامات اصلی می باشد نشد ستادمقابله بابیماری کرونا از متولیان اصلی سلامت شهروندان در شرایط فعلی می […]

 

چندی پیش درهمین خصوص هشدار لازم را به مسئولین مربوطه و اعلام بی توجهی برخی از صنوف وعده ای از شهروندان را درقالب یک خبرکوتاه ارائه دادیم و متاسفانه هیچ توجهی به موضوع سلامت که یکی از الزامات اصلی می باشد نشد
ستادمقابله بابیماری کرونا از متولیان اصلی سلامت شهروندان در شرایط فعلی می باشدوباید پاسخگو باشد
ولیکن رکن اصلی آن مرکز بهداشت تاکنون اقدامات لازم را به خوبی انجام نداده و این مرکز می توانسته باکشت وبازرسی های روزانه بیشتر خود مکانهای پرخطر را شناسایی و پیرو نامه نگاری به اماکن اقدامات بعدی را درخواست کند وپیشگیری را درخط اول کارخود قرار بدهد هرچند اطلاع داریم تیم بازرسی هم درحال تلاش واقدامات خودمی باشد ولیکن مدیریت محور کنترول اصلی می باشد وباید بابرنامه ریزی پیش می رفته که متاسفانه مادر این خصوص ضعف بسیار زیادی را مدتهاست در مرکز بهداشت شاهد هستیم

تهدید علیه بهداشت عموم از موارد مهم است و نیاز به یک نگاه انقلابی دارد که متاسفانه مادرشهرستان خرمشهر شعارانقلابی از برخی مسئولین خوب می شنویم ولی عمل اتقلابی خیر امیدبرآن است تا اوضاع قابل کنترول است مسئولین مربوطه و برخی ازشهروندان بی توجه اقدامات لازم رادر دستور کارخود قرار بدهند

صدای مافریادزیر آب نیست: لطفا کمی نگاه انقلابی داشته باشید

  • نویسنده : اکبر کاویانپور
  • منبع خبر : همگام نیوز