معمولا خبرنگار به کسی گفته می شوند که وقایعی را به چندین روش به جامعه کنونی اطلاع رسانی نماید وآن هم بدون حب بغض وتمام تلاش خود را صرف آن کند که بتواند دغدغه های جامعه را ازنگاه کارشناسانه ی خود به صرف رفع معضل و بادادن راهکارهای قابل پذیرش به گوش مسئولین مربوطه […]

 

معمولا خبرنگار به کسی گفته می شوند که وقایعی را به چندین روش به جامعه کنونی اطلاع رسانی نماید وآن هم بدون حب بغض وتمام تلاش خود را صرف آن کند که بتواند دغدغه های جامعه را ازنگاه کارشناسانه ی خود به صرف رفع معضل و بادادن راهکارهای قابل پذیرش به گوش مسئولین مربوطه ارجاع بدهد
متاسفانه این روز ها میرزانویس، روزی نویس درجامعه خبرنگاری امری کاملا مرسوم است و ماشاهد اشخاصی هستیم که صرف گرفتن یک مجوز نشریه ویا یک کانال خبری متاسفانه خود را خبرنگارنده خطاب می کنند و چنانچه در چندین فصل گذشته نگاهی به کارنامه کاریش بیندازیم حتی قلمی که در راستای منافع حقوق عامه مردم برنداشته ، می توان گفت قلمی تحت عنوان نگارنده به غیر تهیه فاکتور برای منافع ومنابع خود برنداشته است.
می شودگفت یکی ازعمده ترین معضل این روزهای دنیای خبری اشخاصی هستند که گرفتن آگهی، روپرتاژ آگهی، پیام تسلیت وتبریک دغدغه اصلی انهاشده و گویا ورود به این عرصه معنوی را فقط یک بنگاه اقتصادی بیان می کنند.

خبرنگار به کسی گفته می شود که وقت خود را صرف کلمات انچنانی برخی از مسئولین نکند وفقط میرزانویس و روزی نویس نباشد
یک خبرنگار واقعی به دنبال وقایع ومعضلات به روز بخصوص در فضای جغرافیایی تحت اختیار خودباشد و باید بتواند خبری را تهیه وبسازد یعنی به شکل واضح تولید کنند خبر وتهیه کننده گزارشی آن هم بنا به نیاز جامعه، دفاع از حق حقوق مردم و اطلاع رسانی شفاف وجامع به مسئولین مربوطه باشد ونکته مهم تر چنانچه مشکل ومعضل نام برده رفع گردید اصول اخلاقی خبرنگاری که می شود به یکی از آنها اشاره ای کرد ( اصل صداقت ) را اجرا کند ومجدد خروجی کار را اطلاع رسانی کند که انگیزه ای برای پیش برد اهداف بعدی برای مسئولین و نتیجه مثبت متقابلا برای عموم است‌.
خبرنگار واقعی به کسی گفته می شودکه خود را درگیر معضلات منطقه ویاشهرخود کند ودر تصمیمات کاربردی که برای عموم حائز اهمیت است ورود جدی کند که چنانچه بدون سیاسی کاری و در پیش رو نباشد می تواند بیشترین تاثیر را برای سرنوشت آینده ای روشن برای مردم شهر ودیار خود رقم بزد

به امید روزی که شاهد حضور خبرنگاران واقعی در گرامی داشت روز خبرنگار باشیم

خبرنگاری یک شغل وهنر است پس هنرمندانه قلم وگزارش بزنیم

لطفا میرزانویس و روزی نویس نباشیم

  • نویسنده : اکبر کاویانپور
  • منبع خبر : همگام نیوز