گروه روانشناسی بالینی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران گروه روانشناسی ، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تصویر تن و بلوغ عاطفی با اختلال شخصیت هیستریونیک در زنان ۲۰ تا ۳۵ سال متقاضی جراحی زیبایی شهرستان آبادان بود. این پژوهش از نوع […]

 

گروه روانشناسی بالینی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران
گروه روانشناسی ، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تصویر تن و بلوغ عاطفی با اختلال شخصیت هیستریونیک در زنان ۲۰ تا ۳۵ سال متقاضی جراحی زیبایی شهرستان آبادان بود. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه زنان ۲۰ تا ۳۵ سال متقاضی جراحی‌های زیبایی شهرستان آبادان در سال ۱۳۹۶ بودند که به‌منظور انجام عمل جراحی‌های زیبایی به این مراکز مراجعه کرده بودند. نمونه نیز شامل ۱۱۱ زن متقاضی بود که از طریق شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به مقیاس روابط چندبعدی خود-بدن، مقیاس بلوغ عاطفی و پرسشنامه چند محوری بالینی میلون پاسخ دادند. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه ورود هم‌زمان و با استفاده از نرم‌افزارSPSS نسخه ۲۰ مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که رضایت از تصویر تن به‌صورت مثبت و عدم بلوغ عاطفی به‌صورت منفی با اختلال شخصیت نمایشی رابطه داشتند و پیش‌بینی کننده آن بودند (۰۱/۰P<). نتایج این پژوهش پیشنهادهای مهمی در خصوص برنامه‌ریزی مداخلات درمانی برای زنان متقاضی جراحی زیبایی در بردارد.این مطالعات توصیفی_همبستگی است.
واژگان کلیدی: جراحی زیبایی، اختلال شخصیت هیستریونیک، تصویر تن، بلوغ عاطفی..

به قلم استاد دانشگاه

نجمه چراغ زاده

  • نویسنده : نجمه چراغ زاده
  • منبع خبر : همگام نیوز