مهرداد امیری به صورت انفرادی به قله ۷۱۳۴متر لنین در کشور قرقیزستان صعود کرد. او ده روز بعد صعود به قله ۷۰۱۰ متر خانتنگری قرقیزستان را آغاز کرد و با پشت سرگذاشتن مسیرهای سخت و صعب العبور خود را به نوک قله رساند. امیری پیش از این کازبک گرجستان و آرارات ترکیه را فتح کرده […]

مهرداد امیری به صورت انفرادی به قله ۷۱۳۴متر لنین در کشور قرقیزستان صعود کرد.
او ده روز بعد صعود به قله ۷۰۱۰ متر خانتنگری قرقیزستان را آغاز کرد و با پشت سرگذاشتن مسیرهای سخت و صعب العبور خود را به نوک قله رساند.

امیری پیش از این کازبک گرجستان و آرارات ترکیه را فتح کرده بود.

همگام نیوز