فرمانده قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه با اشاره به اجباری شدن ثبتنام کلاس یازدهمیها درسامانه سرباز-ماهرگفت:براساس تدوین برنامه۵ساله ازسال۱۴۰۱ترخیص سربازان منوط به دریافت گواهی مهارتی است. همگام نیوز

 

فرمانده قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه با اشاره به اجباری شدن ثبتنام کلاس یازدهمیها درسامانه سرباز-ماهرگفت:براساس تدوین برنامه۵ساله ازسال۱۴۰۱ترخیص سربازان منوط به دریافت گواهی مهارتی است.

همگام نیوز