همگام نیوز /رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح: فروش سربازی دیگر اجرا نمی‌شود. تمامی افراد ذکور ایرانی متولد سال ۱۳۵۵ به بعد مشمول خدمت سربازی هستند و معافیت سنی جدیدی اعلام نخواهد شد. به زودی طرح تشدید برخورد با مشمولان غایب اجرا خواهد شد.

 

 

همگام نیوز /رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح:
فروش سربازی دیگر اجرا نمی‌شود.
تمامی افراد ذکور ایرانی متولد سال ۱۳۵۵ به بعد مشمول خدمت سربازی هستند و معافیت سنی جدیدی اعلام نخواهد شد.
به زودی طرح تشدید برخورد با مشمولان غایب اجرا خواهد شد.