همگام نیوز/ مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران: بعد از خورشیدگرفتگی کامل ۱۱ تیر که از آسمان ایران قابل مشاهده نیست، ماه گرفتگی در بامداد ۲۶ تیرماه رخ خواهد داد که در سراسر ایران قابل رؤیت است.

 

همگام نیوز/ مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران: بعد از خورشیدگرفتگی کامل ۱۱ تیر که از آسمان ایران قابل مشاهده نیست، ماه گرفتگی در بامداد ۲۶ تیرماه رخ خواهد داد که در سراسر ایران قابل رؤیت است.