همگام نیوز/  معاون حفظ نباتات و تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان: حدود ۱۴ هزار هکتار باغات مثمر و حدود ۲ هزار هکتار باغات جوان نخیلات در سیل اخیر آسیب دید. بگرفتگی باغات نخل سبب شد تلقیح (گرده افشانی) نخیلات به خوبی در زمان مناسب انجام نشود همچنین آب زیاد مانع رسیدن اکسیژن به […]

 

همگام نیوز/  معاون حفظ نباتات و تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان:

حدود ۱۴ هزار هکتار باغات مثمر و حدود ۲ هزار هکتار باغات جوان نخیلات در سیل اخیر آسیب دید.
بگرفتگی باغات نخل سبب شد تلقیح (گرده افشانی) نخیلات به خوبی در زمان مناسب انجام نشود همچنین آب زیاد مانع رسیدن اکسیژن به ناحیه ریشه و ریزش گل و میوه را تحت تاثیر خود قرار داد.