همگام نیوز/  معاون اول رئیس جمهور مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران را ابلاغ کرد. کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۸ مبلغ یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال تعیین می‏شود

 

همگام نیوز/  معاون اول رئیس جمهور مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران را ابلاغ کرد.

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۸ مبلغ یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال تعیین می‏شود