یاداشت همگام نیوز/ایمان تنها یک کلمه نیست بلکه یک باور قلبی است باوری که به زندگی انسان جهت و سمت سوق می دهد ودر نوع روابط اجتماعی رسیدن به ارزشهای انسانی  تاثیر بسیاری خواهد داشت – همانگونه که خداوندمتعال درقران کریم هرگاه ایمان را مطرح می کند به دنبال ان عمل رانیز بیان کرده است […]

یاداشت

همگام نیوز/ایمان تنها یک کلمه نیست بلکه یک باور قلبی است باوری که به زندگی انسان جهت و سمت سوق می دهد ودر نوع روابط اجتماعی رسیدن به ارزشهای انسانی  تاثیر بسیاری خواهد داشت –

همانگونه که خداوندمتعال درقران کریم هرگاه ایمان را مطرح می کند به دنبال ان عمل رانیز بیان کرده است عمل به معنای چه..

تعهد مسیولیت پذیری   نفس

واصل اتحاد همبستگی یعنی خارج از تفرقه انگیزی وحفظ منافع کلی واقعا چه چیز باعث می شود که انسان ایمان وباور خود را  ازدست بدهد ویا ضعیف بشود

پول-قدرت-شهرت ودر کل این مواردنفس

چنانچه از چهارچوب الهی خارج بشوند به راحتی می توانند در  روند ایمان وباور انسانها تاثیربگذارد

یک انسان در جامعه ای که زندگی می کندطبق قوانین دارای یک  حق حقوق شهروندی می باشد واز حق حیاط برخوردار است – حال سوال این است که ایا پول- قدرت وشهرت بر روی تعهد ومسولیت پذیری برخی از مسولان تاثیر نگذاشته است بخصوص در نحوه خدمات رسانی به مردم

ایا فرمایشات مقام معظم رهبری را سرلوحله کار خود قرار داده اند که ایشان بارها خدمت به مردم را یک افتخار و ارزش خطااب کرده وفرموده اند خدمت به مردم پاداش محفوظ نزد خداوند دارد

امید بران است که کلیه مسو لین جهت حفظ ارزشهای انقلاب عزیزمان و به حرمت خون شهدای طیبه به تعهدات خود جامعه عمل پوشانده و فرمایشات مقام  معظم رهبری را سرلوحه کارخود قرار بدهند چرا که امروزه دشمن اماده است که در تمام زمینه ها بخصوص معنویت و ایمان مردم ایران زمین نفوذ کند واین اتحاد عظیم چهل ساله را از بین ببرد

هرچند که تا اخرین نفس در کنار ارمانهای انقلاب عزیزمان بوده وخواهیم ماند به کوری چشم دشمنان این مرزو بوم….

 

اکبرکاویانپور